Per norma general, els menors de fins a 3 anys poden accedir de manera gratuïta als concerts. No obstant això, consulta durant el procés de compra de cadascun dels concerte les condicions específiques de compra d’entrades per a menors.

Les persones menors de 14 anys podran accedir al concert pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pare/mare o un/a tutor/a. Els/les tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals.

Les persones menors d’edat amb 14 o 15 anys complits podran accedir al festival pagant l’entrada corresponent i només hauran d’aportar en l’accés una autorització signada pels seus pare/mare o tutor/a.

Les persones menors d’edat amb 16 anys complits no necessitaran acudir acompanyats ni tindran necessitat de presentar un autorització signada pel pare/mare o tutor/a.

D’altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es hauran de portar una entrada vàlida i acompanyar al menor dins del recinte, sense que siga possible la seua estada de manera individual.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fora requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran recollir-se i emplenar-se a l’entrada del recinte.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys. La falta de compliment d’aquests requisits seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reembossament del preu abonat per l’entrada.